بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه

نویسندگان

چکیده

تنوع زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در تعداد 116 نمونة Triticum tauschii (2n=2*=14) با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها به ویژه نمونه های جمع آوری شده از ایران، تنوع وسیعی برای گلوتنینهای با وزن مولکولی بالا نشان دادند. چهارده واریانت آللی مختلف در مکان ژنی Glu-Dt1 مشاهده شد که از میان آنها دو واریانت 3/10+2 و 11+ 1/5 قبلا گزارش نشده بودند. حداکثر فراوانی نسبی مربوط به واریانت آللی 10+2 با فراوانی 6/33 درصد و حداقل آن مربوط به واریانت 11+1/5 با فراوانی 9/0 درصد بود. بعلاوه نتایج پژوهش وجود سازگاری آللی در مناطق مختلف جغرافیایی را تأیید نکرد. وجود تنوع بالا در نمونه های T.tauschii و مشاهده زیرواحدهایی که در گندمهای هگزاپلوئید دیده نمی شوند حاکی از آنست که این گونه می تواند به عنوان یک منبع غنی برای افزایش تنوع ژنتیکی گندم مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها