شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان

نویسندگان

چکیده

طی سال زراعی 1376 از مجموع 21 مزرعه سیب زمینی انتخاب شده در سطح استان خراسان، تعداد 256 نمونه گیاه آلوده جمع آوری گردید و پس از کشت قسمتهایی از ساقه، استولن، ریشه و غده، کلاً 105 جدایه که مشخصات مرفولوژیکی آنها مشابه قارچ Rhizoctonia بود. شناسایی گردید، که پس از رنگ آمیزی هسته ها و بررسی واکنش آناستوموز ریسه ها، به روش آگار فیلم با جدایه های استاندارد (1-11,BI) AG بجز AG8 و AG10 نتایج به دست آمده بدین شرح می باشند: 5/71% جدایه ها متعلق به گروه آناستوموزی AG3 با بیشترین فراوانی و شدت بیماریزایی، به عنوان مهمترین گروه ایجاد شانکر طوقه و ریشه در گیاه سیب زمینی شناسایی گردید و پس از آن گروه AG4 با 5/10% و AG2-1 با 7/4% فراوانی نسبی در بین ریزوکتونیاهای چند هسته ای بیشترین فراوانی را دارا بودند، همچنین 3/12% جدایه های بدست آمده در هر یک از سلولهای ریسة خود تنها دارای 2 هسته بودند. تلاش برای تولید مرحله تلوموروف جدایه های مختلف علیرغم استفاده از روشهای گوناگون موفقیت آمیز نبود. الکتروفوز پروتئینهای محلول جدایه های شناسایی شده به روش SDS-PAGE انجام گرفت و الگوی پروتئینی گروهها با یکدیگر تفاوت بارزی را نشان دادند. جدایه های متعلق به یک گروه آناستوموزی دارای الگوی یکسانی بوده و تنها در بین جدایه های متعلق به گروه آناستوموزی AG4 همسانی لازم مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها