آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا

نویسندگان

چکیده

آثار تیمارهای مرکب پوشش پلی اتیلن (Shrink wrapping)، گرمادرمانی (curing)، تیمار قرنطینه ای گرما (Quarantine Heat Disinfestation Treatment) و بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده (MAP Modified Atmosphere packaging) بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا مورد مطالعه قرار گرفتند. پرتقال واشنگتن ناول در تیمار map به شدت دچار صدمات پوستی ناشی از گرمای قرنطینه ای (Heat injury) شد. تیمارهای دارای پوشش پلی اتیلن و گرما درمانی به طور معنی داری در سطح 1% باعث کاهش بیماریهای حاصل از Penicillium sp. در تمام تیمارها گردیدند. تیمار map، بیماری ser (phomopsis citri) را به طور قابل ملاحظه ای در سطح 5% در پرتقال واشنگتن ناول افزایش داد ولی بر روی پرتقال والنسیا این اثر را نداشت. اعمال تیمار قرنطینه ای گرما بر روی کنترل بیماریها و کیفیت میوه ها اثر معنی داری نداشت. میزان اتانول در تیمار map در هر دو رقم از سایر تیمارها در سطح 1% به طور معنی داری بالاتر بود ولی با اضافه کردن جاذب اتیلن به این تیمار درصد اتانول را در پرتقال واشنگتن ناول بطور معنی داری در سطح 1% کاهش داد. به طوری کلی تیمار مرکب پوشش پلی اتیلن، گرمادرمانی تیمار قرنطینه ای گرما و map جمعاً آثار بسیار نامطلوبی بر روی طعم، رنگ و افزایش اتانول در هر دو رقم از خود نشان دادند، ولی ترکیب این تیمار مرکب بدون تیمار map اثر نامطلوبی بر روی کیفیت میوه ها نداشت و طعم و ارزش مصرف در هر دو رقم پس از 4 و 8 هفته طبیعی بود. همچنین یک همبستگی منفی بین درصد الکل و نمره طعم و قابلیت قبول کلی در هر دو رقم مشاهده گردید. این همبستگی فقط در میان درصد الکل و نمره قابلیت قبول عمومی در پرتقال والنسیا در سطح 5% معنی دار شد.

کلیدواژه‌ها