بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل بکار گرفته شد. در این مطالعه داده های مربوط به سالهای 1350 تا 1370 بکار برده شد. این بررسی حاکی از آنست که ورود کالاهای واسطه ای بیشترین مقدار و ارزش را در سالهای مختلف بخود اختصاص داده اند. این رقم به طور متوسط برابر 59 درصد کل ارزش واردات بوده است. نتایج مطالعه حاکی از ضروری بودن کالاهای واسطه ای و مصرفی و لوکس بودن کالاهای سرمایه ای است. میانگین ضریب حساسیت درآمدی برای کالاهای واسطه ای، مصرفی، و لوکس به ترتیب برابر بود با 921/0، 652/0، 561/1. همچنین این بررسی نشان داد ضریب کشش مستقیم تقاضا برای کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای منفی و کوچکتر از یک است که مبین این است که تقاضای کالاهای وارداتی به ایران از حساسیت کمی برخوردار است. علاوه بر این کالاهای واسطه ای مکمل کالاهای سرمایه ای و نیز کالاهای مصرفی تلقی شده اند. در مجموع واردات کالاها به ایران به نفع کشورهای صادر کننده بوده است.

کلیدواژه‌ها