تزریق حشره کشها داخل تنه درختان مرکبات: یک متد جدید برای کنترل آفات

نویسنده

چکیده

در بهار سال 1376 آزمایشی به منظور ارزیابی تزریق سم متاسیستوکس داخل تنه درختان لیموترش Citrus aurantifolia Christm یک، پنج و بیست ساله انجام گرفت. طبق مشاهدات انجام شده یک هفته پس از تزریقة، میانگین درصد سطح آلودگی برگهای لیموترش به مینوزبرگ مرکبات phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillridae) در تیمار مورد تزریق بترتیب جوان بودن درخت 4، 5/3 و 2/6 درصد و تیمار شاهد 45، 43 و 35 درصد بود که اختلاف تیمارها در سطح 1% معنی دار بود. میانگین تعداد کنه شرقی مرکبات : (Eutetramychus orientalis Klein Acarina Tertranychide) در هر برگ در درختان 5 و 20 ساله در تیمار مورد تزریق صفر و در تیمار شاهد به ترتیب 3و2 عدد بود و بالاخره متوسط تعداد شپشک آرد آلود جنوب (Nipaecoccus viridis New Homoptera Pseudococcidae) در هر شاخه در تیمار مورد تزریق صفر و شاهد 5/2 و 1/1 عدد شپشک زنده بود. تاثیر سم در کنترل آفات مذکور تا 3 ماه پس از تزریق در مقایسه با شاهد کاملاً مشهود بود. نتایج تزریق روی درختان و نهالهای جوان (یک و 5 ساله) مؤثرتر ازدرختان مسن و پر شاخ و برگ بود. سوختگی ناشی از استعمال سم در تیمارها خیلی کم مشاهده شد. تزریق حشره کشهای سیستمیک و قابل حل در آب توسط سرنگ داخل تنه درختان، بویژه مرکبات فواید زیادی در مقایسه با روش معمولی استعمال آفت کشها دارد.

کلیدواژه‌ها