بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران)

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق اندازه گیری کارآیی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری گندمکاران منطقه چناران بوده است که جهت اندازه گیری کارآیی از تابع تولید مرزی استفاده شده است. داده های مقطعی مورد نیاز در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1374 بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در حدود 3/1 از گندمکاران از نیروی کار در ناحیه سه تولیدی استفاده نموده اند و همچنین کارآئی فنی، تخصیصی و اقتصادی به طور متوسط به ترتیب 63/0، 54/0 و 34/0 بوده است که امکان افزایش تولید و تخصیص بهتر نهاده ها برای نیل به هدف حداکثر سود، به میزان قابل توجهی وجود دارد. در مورد بهره وری نیز نتایج نشان میدهد که بالاترین بهره وری متوسط و نهائی مربوط به زمین و میزان بهره وری کل عوامل نیز در حدود 9/2 بوده است.
بهره وری
کارآیی و گندم

کلیدواژه‌ها