اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم

نویسندگان

چکیده

اثر رطوبتهای متفاوت دانه در زمان برداشت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم، در سال 76-1375 در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشکده کشاورزی تهران با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. دو عامل رقم و مقدار رطوبت دانه هر کدام چهار سطح داشتند. رقمها شامل آزادی، کراس امید، روشن و طبسی و مقادیر متفاوت رطوبت دانه 15%، 20%، 25% و 30% بودند. صفات مرتبط با عملکرد، اجزای عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی مشخص کرد که بین ارقام آزمایش برای تمامی صفات مورد بررسی به غیر از درصد سن زدگی تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین فقط برای تعداد سنبله در واحد سطح اثر مقادیر متفاوت رطوبت دانه در زمان برداشت معنی دار بود هیچگونه اثر متقابل رقم با رطوبتهای متفاوت دانه برای صفات مورد بررسی مشاهده نگردید. نتایج بدست آمده نیز نشان داد که تعداد سنبله در واحد سطح بیشترین تأثیر را بر عملکرد دارا بود. همچنین مشخص گردید که رسیدگی فیزیولوژیکی و تجمع ماده خشک در دانه ها در قبل از 30% رطوبت دانه پایان یافته بود. در این آزمایش مشاهده گردید که برداشت زود هنگام خسارت سن گندم را کاهش نداد. این عدم کاهش خسارت، می تواند یا در اثر تراکم کم آفت و یا بخاطر عدم همزمانی دوره بلوغ و رسیدگی دانه با ظهور نسل جدید سن گندم باشد.

کلیدواژه‌ها