بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق که در دو سال متوالی 1375 و 1376 در سه منطقه با ویژگیهای متفاوت آب و هوایی گرگان، رودبار و گیلوان انجام شد کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم زرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که مناطق مختلف کشت به صورت متنوعی بر کیفیت روغن میوه زیتون "رقم زرد" تأثیر دارند. در گیلوان درصد روغن بالاتر از دو منطقه دیگر است در حالیکه میزان اسید اولئیک آن کمتر از سایر مناطق می باشد و میزان اسیدلینولئیک آن افزایش می یابد. میزان اسیدهای پالمیتیک و استئاریک در میوه های تولید شده در هر سه منطقه با هم تفاوت معنی داری نداشتند. میزان اسید آراشیدیک نیز در گیلوان بیشتر از سایر مناطق بود. این مطالعه در قالب طرح آزمایش فاکتوریل با بلوکهای تصادفی انجام شد.

کلیدواژه‌ها