مناسب بودن سنین مختلف مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporaiorum Westwood برای (Hym.Aphelinidae) Encarsia inaron (Walker)

نویسنده

چکیده

منظور بررسی مناسب بودن سنین مختلف Trialeurodes vaporariorum Westwood برای Encarsia inaron Walker مطالعاتی در آزمایشگاه انجام گردید. میزان پارازیتیسم، مرگ و میر، دوره رشد، نسبت جنسی و طول عمر پارازیتوئیدهای خارج شده از سنین مختلف مگس سفید گلخانه ثبت گردید E.inaron کلیه سنین را پارازیته نمود با این حال سن دوم لاروی بالاترین میزان (44%) و مرحله شفیرگی کمترین میزان پارازیتیسم (14%) را داشت. بالاترین درصد مرگ و میرپارازیتوئید در مرحله پیش شفیرگی (4/23%) و کمترین آن در سن دوم لاروی (4/10%) اتفاق افتاد. دوره رشد پارازیتوئید در هنگامی که لاروسن اول پارازیته گشت طولانی ترین بود (71/18 روز) طول عمر پارازیتوئیدهای ماده بالغ خارج شده از سن دوم لاروی (7/6 روز) طول عمر پارازیتوئیدهای ماده بالغ خارج شده از سن دوم لاروی (7/6 روز) اختلاف معنی داری با پارازتیوئیدی خارج شده از مرحله شفیرگی (54/3 روز) داشت. نسبت جنسی پارازیتوئیدهای خارج شده از سنین مختلف اختلاف معنی داری را نشان نداد. هنگامی که E.inaron سن اول یا دوم لاروی را پارازیته می نماید می توان آن را Kinobiont نامید زیرا میزبان بعد از پارازیته شدن به تغذیه و رشد و نمو خود ادامه می دهد در حالی که وقتی سنین سوم و چهارم لاروی پارازیته می شوند رشد میزبان متوقف می گردد (idiobiont)
مناسب بودن میزبان

کلیدواژه‌ها