دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 1004، اردیبهشت 1380 
بیماری زالی یا سفید شدن گیاهچه های مرکبات (Albinism) سید مهدی بنی هاشمیان، سید جواد زاد، قربانعلی حجا رود،

سید محمود اخوت؛ غلامحسین مصاحبی؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ سید جواد زاد؛ قربانعلی حجارود


القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو

منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی


بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران

احد باقری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد تائب؛ محمدرضا احمدی