تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها

نویسندگان

چکیده

جهت ارزیابی و شناخت بهتر و دقیقتر منابع ژنتیکی موجود در کلکسیون سویای ایران تعداد 400 ژنوتیپ در قالب طرح لاتیس 20*20 با دو تکرار در منطقه کرج کشت شدند. 16 صفت از جمله عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین و سایر خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی مورد یادداشت برداری قرار گرفت. تجزیه واریانس حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین ژنوتیپهای مورد مطالعه برای تمامی صفات بود. تجزیه خوشه ای با استفاده از روش UPGMA برای گروه بندی ارقام از حیث کلیه صفات انجام شد و ده گروه بر اساس خصوصیات مذکور انتخاب شدند. همچنین گروه بندی ژنوتیپها از نظر طول دوره رشد با استفاده از صفات مربوطه انجام شد که نهایتاً 7 گروه بر اساس نتایج بدست آمده انتخاب شدند. برای تداوم استفاده از گروه بندی بدست آمده، توابع تشخیص برای 10 گروه حاصل از تجزیه خوشه ای (برای کل صفات) بدست آمدند. دو تابع اول و دوم بیشترین اهمیت را در تمایز گروهها، عملکرد و وزن صد دانه را دارا بودند. دقت توابع حاصله در انتساب افراد به گروههای واقعی 5/93 درصد بود. توابع تشخیص همچنین برای گروههای بلوغ به دست آمدند. سه تابع بدست آمده 100 درصد واریانس را تبیین می کردند، تابع اول به تنهایی 7/93 درصد را شامل می شد، در تمایز افراد به گروههای واقعی در حدود 78 درصد بود.

کلیدواژه‌ها