بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ با استفاده از 121 ژنوتیپ انجام شد. آزمایش در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج در قالب طرح لاتیس ساده اجرا شد. 14 صفت کمی و شش صفت کیفی برای ژنوتیپها ثبت شد. عملکرد تک بوته همبستگی مثبت خیلی معنی داری با قطر غوزه و تعداد روز تا ظهور اولین گل، تعداد دانه در غوزه، تعداد غوزه در بوته و وزن دانه های تک غوزه داشت و همبستگی وزن هزار دانه با درصد روغن دانه منفی بود. معادله حاصل از رگرسیون گام به گام شامل هفت صفت زیر بود: تعداد غوزه در بوته، قطر غوزه، تعداد روز تا ظهور اولین گل، تعداد روز تا 50% گلدهی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و وزن دانه های یک غوزه که در مجموع 19/70 درصد از تنوع موجود در بین ژنوتیپها را تبیین کردند. بر اساس تجزیه علیت، بیشترین تأثیر مستقیم بر عملکرد تک بوته را صفت تعداد غوزه در بوته اعمال کرد و کمترین تأثیر مستقیم را صفت قطر غوزه داشت. تجزیه به عاملها منجر به برآورد پنج عامل به نامهای قدرت باروری و میوه زایی، قدرت رشد رویشی، کیفیت مغز دانه، پتانسیل تولید فردی و وزن هزار دانه شد که در مجموع، 2/86 درصد تنوع موجود را توجیه نمود.
گلرنگ

کلیدواژه‌ها