تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زایی ارقام یونجه

نویسنده

چکیده

در گسترش یونجه زارها مایه زنی باکتری ریزوبیوم و میزان استفاده از کود نیتروژن معدنی اهمیت زیادی دارد. ده رقم یونجه در شرایط گلخانه ای کاملا کنترل شده، درون گلدانهای حاوی دانه های کوارتز تحت آزمایش تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن معدنی (0، 5/0، 25/1، 12/3 و 5 میلی مول نیترات آمونیوم خالص) قرار گرفت تا رشد و قدرت گره زایی به منظور تثبیت نیتروژن ارقام یونجه ها مقایسه شوند. آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده به صورت فاکتوریل 15*10 در سه تکرار انجام گرفت. ارقام یونجه ای که با ریزوبیوم مایه زنی نشده و با محلولهای غذایی بدون نیتروژن، آبیاری گردیدند گره زایی نداشته و دوره رشد خود را بپایان نرساندند. یونجه های مایه زنی شده بعد از 75 روز برای تعیین میزان گره زایی و وزن ماده خشک و نیتروژن کل مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اولاً میانگین مقدار ماده خشک ریشه و اندام هوایی یونجه ها در سطح 5/0 میلی مول ( نیتروژن شروع کننده) نسبت به شاهد بدون نیتروژن افزایش داشت. ثانیاً در مقایسه با ارقام یونجه هایی که با نیتروژن بمیزان 5/0 میلی مول آبیاری شدند، افزایش نیتروژن معدنی تا 5 میلی مول موجب کاهش تعداد گره های فعال روی ریشه تمامی ارقام یونجه ها گردید، که نشانگر نیاز بقولات به نیتروژن شروع کننده در اوایل رشد و غلبه بازدارندگی نیتروژن معدنی بالاتر از مقدار نیتروژن شروع کننده در گره زایی می باشد. لکن لازم است توجه به محدود کردن میزان مصرف کود شیمیایی نیتروژن در کشت بقولات معطوف شود.

کلیدواژه‌ها