القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو

نویسندگان

چکیده

جهت القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در جو، 4 ژنوتیپ دو ردیفه و 4 ژنوتیپ شش ردیفه با مبدأ ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دو هفته بعد از گرده افشانی جنین نارس آنها در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ با 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D کشت گردید. کالوسها تقریباً هر یک ماه در تاریکی و دمای 1± 25 درجه سانتی گراد وا کشت شدند. بعد از اینکه کالوسها برای مدت لازم در محیط کالوس دهی واکشت شدند رشد آنها متوقف و آبکی و غیر جنین زا شدند. جهت بازگرداندن رشد مجدد کالوسهای جنین زا و باززایی، تیمارهای مختلف هورمونی، نوری (شدت، مدت) و سرمادهی بکار برده شد. که فقط تیمار سرمای 5 درجه سانتی گراد پاسخ مناسبی داد و در بین تیمارهای سرما، 15 روز سرمای 5 درجه سانتی گراد بیشترین میزان رشد مجدد کالوسهای جنین زایی و باززایی را باعث گردید و با استفاده از این تیمار تقریباً تمام توان جنین زایی در تمام ژنوتیپهای مورد مطالعه القا شد. برای بررسی تنوع سوماکلونی شمارش کروموزومی در کالوسهای 9-7 ماهه، 12-10 ماهه، 15-13 ماهه صورت گرفت که در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه تفاوت چندانی مشاهده نگردید. ولی با افزایش طول زمان کشت در پتری، یوپلوئیدی و آنیوپلوئیدی افزایش یافت. ضمن اینکه بیش از 80% سلولهای دیپلوئید بودند.

کلیدواژه‌ها