کاربرد مدل اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندر قند در استان خراسان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه کاربرد و اهمیت مدلهای اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندرقند و تفکیک این عوامل به دو گروه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم زارعین به کشت این محصول و عوامل تعیین کننده میزان سطح زیر کشت در استان خراسان نشان داده شده است. به علاوه نتایج حاصل از این مدلها با نتایج مدل رگرسیون مبتنی بر حداقل مربعات معمولی و متکی بر نمونه چغندرکاران مقایسه گردیده است تا اریب بودن پارامترهای برآورد شده مدل اخیر به دلیل حذف تولید کنندگان بالقوه از نمونه آماری و عدم تفکیک عوامل به دو گروه فوق الذکر نشان داده شود. نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که عوامل موثر بر تصمیم گیری زارعین به کشت محصول چغندر قند با عوامل موثر بر میزان سطح زیرکشت این محصول یکسان نیستند. لذا استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی همچون مدل هکمن که وجود این تمایز را بحساب می آورد، ضروری می باشد. علاوه بر این نتایج بدست آمده موید اریب بودن ضرایب حاصل از مدل رگرسیونی مبتنی بر OLS می باشد به گونه ای که استفاده از این پارامترها می تواند منجر به توصیه های نادرست سیاستگزاری گردد

کلیدواژه‌ها