تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش گرده افشانی و باروری در دو رقم انگور بی دانه سفید و عسکری با استفاده از بوته های 15 ساله در منطقه شهریار مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق تمامی تاج بوته ها با استفاده از غلظتهای 1500 و 3000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک در زمان 10 روز قبل از باز شدن گلها محلول پاشی شدند. نمونه برداری از گلها در زمانهای 24 و 48 ساعت پس از باز شدن گلها انجام شد. گلها در محلول کارنوی فیکس شده و سپس برای مشاهدات میکروسکوپی با استفاده از نور ماورای بنفش آماده شدند. کاربرد اسید بوریک تاثیر معنی داری بر جوانه زنی دانه گرده در سطح کلاله، رشد لوله گرده در خامه و در قسمت تحتانی تخمدان و حتی تعداد تخمک نفوذ یافته توسط لوله گرده داشت و موجب بهبود آنها گردید. غلظت 3000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک موجب افزایش درصد تشکیل میوه در هر دو رقم گردید، ولی این افزایش تنها در رقم انگور بی دانه سفید معنی دار بود. میزان کل مواد جامد محلول، اسیدیته و اندازه حبه ها تحت تاثیر تیمار با اسیدبوریک قرار گرفتند با این وجود تغییرات به حد معنی دار نرسید.

کلیدواژه‌ها