تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید

نویسنده

چکیده

بمنظور بررسی عکس العمل بوته های انگور بیدانه سفید در سطوح مختلف هرس 200-20 جوانه در بوته به عملکرد و رشد رویشی،آزمایشهایی بمدت دو سال (1375-1374)در قالب طرح بلوکهای تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بعد از هرس ،تعداد جوانه های باقی مانده در میزان عملکرد بوته ها تأثیر دارد. با افزایش تعداد جوانه ها،میزان عملکرد بوته ها ابتدا بطور سریع افزایش نشان داد اما بعد از یک نقطه حداکثر،با افزایش تعداد جوانه در بوته،عملکرد کاهش یافت و تعداد جوانه های باقی مانده در هر بوته به میزان ظرفیت رشد بوته ها بستگی داشت . نتایج آزمایشها نشان داد که حداکثر محصول در بوته های مورد آزمایش هنگامی بدست آمد که تعداد جوانه باقی مانده در بوته در ازای یک کیلوگرم شاخه هرس شده 50-45 عدد بود. طبق نتایج بدست آمده بین اندازه قطر تنه بوته ها و وزن شاخه های هرس شده همبستگی مثبت وجود داشت .

کلیدواژه‌ها