دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1025، خرداد 1378 
بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.)

توحید نجفی میرک؛ عبدالهادی حسین زاده؛ محمدرضا قنادها


بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی


اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران)

امیر رشیدی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ شعبان رحیمی