اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.)

نویسندگان

چکیده

اثر مقادیر مختلف نیتروژن (160،120،80،40،0و200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار)به صورت اوره روی تجمع نیترات ومیزان فسفر و پتاسیم سوخ و برگ های سه رقم پیاز(سفید کاشان،توپاز وقرمز آذرشهر)درمزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.برای اجرای آزمایش صحرایی ازطرح آماری کرت های خردشده درچهارتکراراستفاده شد.اندازه گیری N-NO3 ،فسفرو پتاسیم سوخ و برگ پیاز با استفاده از روش اسپکتوفتومتری و فلیم فتومتری انجام شد. نتایج بررسی نشان داد که متناسب با افزایش مصرف نیتروژن از صفر تا سطح 160 کیلوگرم در هکتار به میزان93 درصد بر تجمع نیترات سوخ افزوده میشود. تجمع نیترات در برگها بدون تفاوت آماری معنی دار کمتر از میزان تجمع آن در سوخ بود. افزایش مصرف نیتروژن مقدار نیتروژن سوخ و برگها را کاهش داد ولی مقدار پتاسیم بدون تفاوت آماری معنی دار اندکی افزایش یافت . استعداد تجمع نیترات در ارقام پیاز متفاوت بود و رقم سفیدکاشان با 6/62 میلی گرم درکیلوگرم ماده تازه بیشترین ورقم قرمزآذرشهربا 3/57 میلی گرم در کیلوگرم ماده تازه کمترین ذخیره نیترات را داشت. از نظر مقدار فسفر و پتاسیم نیز رقم سفید کاشان بردورقم دیگر برتری نشان داد . با اندازه گیری عناصر معدنی خاک بعد از برداشت محصول مشخص گردید که با افزایش مصرف نیتروژن بر میزان نیتروژن کل و فسفر قابل جذب خاک افزوده می شود. در مقابل افزایش مصرف نیتروژن موجب افزایش جذب پتاسیم شده واز مقدار آن در خاک کاسته شد.با توجه به نتایج این بررسی در صورتی که برای تغذیه پیاز از کود اوره به میزان 80 تا 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار استفاده شود،خطری از نظر تجمع نیترات بوجود نمی آید.

کلیدواژه‌ها