اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین خوراک بر کمیت و کیفیت پشم،فعالیت فولیکولهای پوست وریزش الیاف میشهای ورامینی در حالت نگهداری،اثر5 سطح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام مورد آزمایش قرار گرفت. سطوح انرژی و پروتئین مورد بررسی به ترتیب شامل 4/1 مگاکالری و 4/6 درصد،61/1 مگاکالری و7/7 درصد،9/1مگاکالری و1/9درصد،18/2مگاکالری و5/10درصد و47/2مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک و8/11 درصد بود که تأثیر این جیره ها بر روی خصوصیات الیاف پشم و صفات فولیکولی 40 رأس میش سه ساله ورامینی درحالت نگهداری با میانگین وزنی 48/2± 42 کیلوگرم بمدت 112 روز مورد بررسی قرار گرفت . در طول دوره آزمایش وزن زنده حیوان ومیزان خوراک مصرفی ثبت و همچنین از الیاف پشم و پوست نمونه برداری شد و جمعاً 160نمونه الیاف و 560 نمونه پوست به سطح یک سانتی متر مربع جمع آوری ومورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از طرح آماری کاملاً تصادفی(CRD)استفاده شد وجهت تجزیه و تحلیل بعضی از صفات الیاف مانند وزن پشم شسته شده،طول الیاف،قطرتارپشم و همچنین وزن زنده حیوان که به شکل اندازه گیریهای مکرر بود از روش تجزیه واریانس چند متغیره استفاده گردید. در مورد صفات فولیکولی از جمله نسبت فولیکولهای ثانویه به اولیه (S/P) تراکم فولیکولی ونسبت فولیکولهای غیرفعال به فعال از روش تجزیه واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که جیره غذایی (انرژی و پروتئین)اثر معنی داری بر روی صفات الیاف پشم دارد (05/0>P)بطوریکه با افزایش سطح انرژی و پروتئین جیره غذایی ،وزن پشم شسته شده و طول الیاف اضافه شده و قطر تارپشم نیز افزایش می یابد.ولیکن بازده پشم کم می شود. بنابراین سطوح انرزی وپروتئین بکار رفته در این تحقیق همبستگی مثبتی با وزن پشم شسته شده،طول الیاف و قطر تار پشم داشته ولی با بازده پشم دارای همبستگی منفی می باشد. نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی فولیکولهای پوست نشان داد که جیره غذایی (انرژی و پروتئین)تأثیرمعنی داری بر روی نسبت فولیکولهای ثانویه به اولیه(S/P) وتراکم فولیکولی ندارد در حالیکه اثر آن بر روی فعالیت فولیکولهای پوست کاملاً معنی دار است (05/0>P).

کلیدواژه‌ها