اثر روغن پاشی به تنهایی وهمراه با اکسی کلرورمس جهت کنترل مینوز برگ مرکبات

نویسنده

چکیده

اکنون روغن ها به عنوان یک عنصر اصلی در برنامه هایIPM مرکبات که اساس آنها استفاده ازدشمنان طبیعی حشرات است میباشند.دربهار سالهای 1376و1377 درسه نوبت آثارروغن پاشی به نسبت2و5/0درصد برای کنترل مینوز برگ مرکبات :Phyllocnistis citrella Stainton(Lepidoptera Gracillaridae) مورد آزمایش قرار گرفت.هردونسبت روغن ولک به طور یکسان ومعنی داری آلودگی آفت مینوز را کنترل نمود.مخلوط روغن با سم قارچکش مسی(پودر وتابل 35% Copper oxychloride)،آثار روغن را روی مینوز کاهش نداد.لذا امکان مخلوط روغن ها با سموم قارچکش باعث کاهش هزینه های سمپاشی میشود. روغن ها برای کنترل آفاتی چون شپشک ها،تریپس ها،شته ها،پسیل ها و کنه ها زمانیکه دشمنان طبیعی آنها غیرفعالند استعمال میشوند. آنها همچنین به عنوان حامل ومنتشرکننده قارچکش ها استفاده میگردند. روغن ها را میتوان بدون وسایل ایمنی به کاربرد،سمیت آنها برای مهره داران کم است ،آثار تخریبی کمی روی حشرات وکنه های مفید دارند،در اثر استعمال زیاد روغن هامقاومتی در آفات نسبت به آنها ایجاد نمیشود.مضرات استفاده از روغن ها به ویژه در مرکبات ،گیاه سوزی بوده که گاهی باعث کاهش محصول میشود. بدون اینکه آثار قابل مشاهده ای روی درختان ایجاد نماید. روغن ها به عنوان دورکننده حشرات ماده جهت تخم ریزی عمل میکنند.

کلیدواژه‌ها