مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی صحیح پارامترهای مکانیکی خاک برای اهداف طراحی لازم است این متغیرها در آزمایشگاه با استفاده از نمونه های بازسازی شده با روش تراکمی که شباهت بیشتری با تراکم صحرایی دارد ،تعیین شوند.معمولاً در آزمایشگاه براساس استانداردهای موجود،نمونه های مورد آزمایش توسط روش تراکم دینامیکی (کوبیدن خاک در چندلایه در داخل قالب استاندارد وبا کمک ضربات چکش)تهیه میشوند،در حالیکه تراکم در صحرا توسط غلتکهای چرخ فلزی صاف ویا غلتکهای پاچه بزی که شباهت بیشتری به تراکم استاتیکی دارند،انجام می شود. در این تحقیق به منظور مقایسه اثر هریک از این دو روش تراکم بر مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای ریزدانه،سه نوع خاک با بافتهای رسی سیلتی
(CL-ML) ،رسی با خمیرائی کم(CL)ورسی با خمیرانی زیاد(CH)تهیه گردیدوسپس نمونه ها در تراکمهای نسبی مختلف ورطوبتهای متفاوت با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی بازسازی وآزمایشهای نفوذپذیری وتحکیم بر روی کلیه نمونه ها انجام گرفت .نتایج آزمایشهای نفوذپذیری نشان داد که نمونه های بازسازی شده به روش تراکم استاتیکی نسبت به نمونه های بازسازی شده به روش تراکم دینامیکی نفوذپذیری بیشتری را نشان میدهند.همچنین با افزایش درصد رطوبت وتراکم نسبی نمونه های بازسازی شده مقدار نفوذپذیری کاهش می یابد.نتایج آزمایشهای تحکیم نشان داد که با افزایش حدروانی خاک ضریب تحکیم (Cv)کاهش ونمایه فشردگی(CC)افزایش می یابد. علاوه بر این نمونه های بازسازی شده به روش تراکم استاتیکی نسبت به نمونه های بازسازی شده به روش تراکم دینامیکی،ضریب تحکیم ونمایه فشردگی بیشتری را نشان میدهند. همچنین از این سری آزمایشها نتیجه شد که صرفنظر از خصوصیات فیزیکی خاک،با افزایش درصد رطوبت و تراکم نسبی نمونه ها،مقادیرCvوCC کاهش می یابند.

کلیدواژه‌ها