ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب

نویسندگان

چکیده

آب از جمله نهادهای تولید است که در مهندسی کشاورزی از اهمیت والایی برخوردار است . محدودیت آب،عمده ترین عامل منفی وبازدارنده در زراعت آبی محسوب میشود وبه دلیل وجود این محدودیت از جنبه های کیفی و کمی ،تحقیقات کم آبیاری جهت بهینه سازی مصرف آب و تعیین شاخصهای آستانه ای عمق،جایگاه ویژه ای می یابد. براین اساس،طی تحقیقی که در سال 1375 در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج(مشکین دشت) روی محصول چغندر قند،با مقادیر مختلف آب مصرفی کل فصل زراعی صورت پذیرفت،توابع تولید وهزینه وهمچنین رابطه قیمت محصول بدست آمد وبراساس مدل بهینه سازی سودخالص(انگلیش وهمکاران)،عمق بهینه آب مصرفی چغندر قند تعیین شد. تابع تولید،(w)Y وتابع هزینه،(w)C هردو برحسب عمق آب مصرفی واز درجه دوم بوده است . برای محاسبه درآمد ناخالص از رابطه B(w)=Pcy(w) وبرای محاسبه درآمد(سود)خالص از رابطه(w)C N.B(w)= Pcy(w)- استفاده گردید ونهایتاً نتایج زیر بدست آمد:آبیاری کامل،بالاترین میزان عملکرد چغندرقند(1/59 تن درهکتار)را به همراه داشته است.اما بدلیل بالارفتن هزینه ها وکاهش عیارقند(ومتعاقباً قیمت محصول)،سودخالص نهایی کاهش یافت (Wm) .21درصدکاهش آب مصرفی،بالاترین میزانB/C (درآمدبه هزینه)وبالاترین میزان درآمدخالص در واحد سطح را به همراه داشته است . امامنجر به کسب بالاترین میزان درآمدخالص به ازاء واحدآب مصرف نگردید.(Ww).34درصدکاهش آب مصرفی،بالاترین میزان درآمدخالص به ازاءواحدآب مصرفی را به همراه داشته است وعلاوه بر آن منجر به کسب بیشترین میزان درآمد خالص درحالت امکان افزایش سطح زیرکشت با آب صرفه جویی شده،نیزشده که این عمق به نام عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت زمین(Wel) نامیده می شود.51 درصد کاهش آب مصرفی،منجربه کسب درامدخالص واحد آب مصرفی برابر با درآمدخالص واحدآب مصرفی آبیاری کامل می شود که این عمق بنام عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت آب(Wew) نامیده می شود.62درصد کاهش آب مصرفی عمق سربه سری است که درآمد ناخالص و هزینه های تولید برابر می شوند ویا به عبارتی درآمدخالص برابر صفر است Wk .این تحقیق در کادر طرح آزمایشی ودر قالب بلوک های کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با شش تیمار آب و در سه تکرار با فواصل آبیاری مساوی ودر شرایط کشت وکاریکسان بوده است. در این تحقیق بهترین و اقتصادی ترین عمق آب مصرفی عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت بین 76/115= Welتعیین شده و میزان قند قابل استحصال حدود 7 تن در هکتار بوده است.

کلیدواژه‌ها