اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران)

نویسندگان

چکیده

داده های مربوط به صفات بیده نژاد بزمرخز(آنقوره ایران)در زمستان 75 جمع آوری شد.صفات وزن بیده،قطرالیاف،طول دسته وتعداد جعد دسته مورد مطالعه قرار گرفت.برای پیش بینی ارزش ارثی حیوانات وبرآورداثرات عوامل محیطی مؤثربرقطرالیاف وطول دسته از روش مدل معادلات مختلط هندرسون(MME) استفاده شد.میانگین حداقل مربعات قطر الیاف وطول دسته بترتیب(49/0±)65/33 میکرون و(30/0±)46/15 سانتیمتر بود.اثر گله بر قطر الیاف وطول دسته معنی دار بود(01/0>P).تفاوت میانگین صفات مذکور در بین گله های مختلف به ترتیب در قطر 5/8 میکرون ودر طول دسته24/7 سانتیمتربود. اثر رنگ حیوان بر قطرالیاف معنی دار بود(01/0>P)،ولی بر طول دسته معنی دار نبود.اثر جنس بر قطر الیاف وطول دسته معنی دار بود(01/0>P)،میانگین حداقل مربعات قطر الیاف وطول دسته در بزهای نر نسبت به ماده ها به ترتیب42/1 میکرون و9میلیمتر بیشتربود. اثر سن حیوان بر قطر الیاف وطول دسته معنی دار بود(01/0>P).میانگین حداقل مربعات قطر الیاف وطول دسته در بزهای یکساله 59/27 میکرون و72/14 سانتیمتر بودکه به 41/36 میکرون و94/15 سانتیمتر در شش ساله ها افزایش یافت . همبستگی فنوتیپی برآورد شده برای جعد-طول دسته ،جعد-قطرالیاف،جعد-وزن بیده،طول دسته-قطرالیاف،طول دسته-وزن بیده و قطرالیاف-وزن بیده به ترتیب44/0 ، 22/0-04/0، 37/0 ، 30/0 و42/0 بود .تفاوت بین بالاترین وکمترین ارزش ارثی حیوانات در قطر الیاف8میکرون وطول دسته 14/5 سانتی متر بود.

کلیدواژه‌ها