ارزیابی نسبت کلیبر(Kleiber-Ratio)به عنوان یکی از معیارهای انتخاب قوچ در گوسفند نژاد لری بختیاری

نویسندگان

چکیده

بازده غذایی که بر روی بازده تولید گوشت در گوسفند اثر مهمی دارد ،فقط با تغذیه انفرادی واندازه گیری های پرهزینه قابل تعیین است.در این پژوهش "نسبت کلیبر" که بصورت نسبت افزایش وزن روزانه به وزن متابولیکی درپایان دوره آزمایش تعریف شده است ،به عنوان یک معیار انتخاب غیرمستقیم برای بازده غذایی در گوسفند نژاد لری بختیاری تحقیق گردید. داده های وزن وخوراک مصرفی 60 رأس بره نر از نژاد لری بختیاری که بعد از شیرگیری تحت یک آزمایش پروار قرار گرفتند.استفاده شد.وراثت پذیری نسبت کلیبر(593/0)نسبتاً مشابه با وراثت پذیری بازده غذایی(649/0)در126 روزپروار برآورد شد.نسبت کلیبر همبستگی های ژنتیکی وفنوتیپی مشابهی با افزایش وزن روزانه وبازده غذایی نشان داد.نسبت کلیبر در مقایسه با افزایش وزن روزانه همبستگی های ژنتیکی وفنوتیپی پایین تری با وزن تولد.وزن شیرگیری،وزن در شروع وپایان آزمایش نشان داد.بنابراین در این نژاد نسبت کلیبرکه همبستگی بالایی با بازده غذایی دارد.میتواند به عنوان یک معیار انتخاب غیرمستقیم برای بهبود بازده غذایی مورد استفاده قرار گیرد واین روش مخصوصاً در شرایط پرورشی که بیشتر خوراک مصرفی دامها ازمرتع تأمین شده واندازه گیری آن به صورت انفرادی برای هر حیوان امکان پذیر نیست کارآیی خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها