دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1031، تیر 1378 
1. ارزیابی نسبت کلیبر(Kleiber-Ratio)به عنوان یکی از معیارهای انتخاب قوچ در گوسفند نژاد لری بختیاری

ابراهیم اسدی خشویی؛ سیدرضامیرایی آشتیانی؛ آدم ترکمن زهی؛ شعبان رحیمی؛ رسول واعظ ترشیزی


4. بررسی رابطه وزن میش در زمان آمیزش با بازده تولید مثل در گوسفند نژاد بلوچی در شرایط پرورش سنتی

محمدعلی امامی میبدی؛ آدم ترکمن زهی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ شعبان رحیمی؛ علی اکبرقره داغی؛ رسول واعظ ترشیزی


14. شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی


18. بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چندمتغیره آماری

امیرحسن امیدی تبریزی؛ محمدرضاقنادها؛ محمدرضااحمدی؛ سیدعلی پیغمبری