نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

نویسندگان

چکیده

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100، 44 و70 گرم خالص ازت ، فسفر، وپتاسیم در لیتر ومقادیری از منیزیم،مس ،روی ومنگنز 45 روز قبل از تهیه قلمه با فواصل 15 روز یکبار تیمار شدند وقلمه های نیمه خشبی از قسمتهای انتهایی،میانی وتحتانی شاخه های این درختان انتخاب گردیدند.نتایج نشان داد که تغذیه برگی با غلظت 3%سبب افزایش درصدریشه زایی وطویل شدن ریشه ها درقلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد گردیدوهمچنین قلمه های تهیه شده از قسمت انتهایی نیز دارای بیشترین تراکم ریشه زایی وریشه های طویلتر بوده اند. نتایج این تحقیق با استفاده از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها