بررسی رابطه وزن میش در زمان آمیزش با بازده تولید مثل در گوسفند نژاد بلوچی در شرایط پرورش سنتی

نویسندگان

چکیده

وزن میش ها در زمان آمیزش از 6 گله گوسفند بلوچی،که دو گله ازعلوفه مراتع(R)وچهار گله از علوفه مراتع و پس چر مزارع(RF)استفاده میکردند،برای بررسی تأثیر جثه میش بر صفات تولید مثلی در شرایط محیطی کویری مورد استفاده قرار گرفت.این صفات شامل درصد میش های زایش کرده به میش های تحت آمیزش(EL/EJ).درصدبره های از شیرگرفته شده نسبت به میش های تحت آمیزش(LW/EJ)ومیش های زایش کرده(LW/EL)وهمچنین وزن تولد بره ها(BW)،وزن بره های شیرگیری شده از هر میش تحت آمیزش (WW/EL)وهرمیش زایش کرده(WW/EL).وزن بره شیرگیری شده نسبت به وزن متابولیک میش های مولد در زمان آمیزش(WW/MW0/75J)،وزن بره شیرگیری شده نسبت به وزن متابولیکی میش های زایش کرده(WW/MW0/75L)،بودند.میش ها براساس وزن زمان آمیزش به 6 گروه وزنی با فواصل گروهی 5کیلوگرم دسته بندی شدند تا تأثیر نوع مدیریت تغذیه،اثر گله در داخل هرمدیریت،اثر سال،سن میش واندازه بدن یا اثرجثه میش بر روی صفات فوق بررسی گردد.میانگین حداقل مربعات صفات تولیدیWW/EJ و WW/MW0/75J از لحاظ آماری در دو مدیریت تفاوت معنی داری نداشتند،ولی BW در مدیریت RF بطور معنی داری بالاتر از مدیریت R بود(01/0>P).میانگین حداقل مربعات WW/ELو WW/MW0/75L درگوسفندان Rبطور معنی داری بیشتر از گوسفندان RF بود(05/0>P).تفاوت میانگین های حداقل مربعات این صفات،در بین گله های تحت مدیریت R (گله های 1و6)معنی دار نبود.ولی میانگین صفات BW، WW/EJ، WW/EL، WW/MW0/75J، WW/MW0/75Lگله های تحت مدیریت RF با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند(01/0>P).اثر سال بر میانگین حداقل مربعات همه صفات تولید مثلی معنی دار بود(01/0>P).تفاوت میانگین حداقل مربعات صفات WW/EJ، WW/MW0/75J، EL/EJ، LW/EJدر بین سنین مختلف میش ها معنی داربود(01/0>P).سن میش تأثیر معنی داری بر وزن تولد بره ها نداشت وبرای صفاتLW/EL، WW/ELو WW/MW0/75Lمادرهای 5ساله بالاترین میانگین این صفات را داشتند.اثر جثه میش در زمان آمیزش بر صفات BW، WW/EJو WW/MW0/75Lوهمچنین صفات EL/EJو LW/EJمعنی داربود(01/0>P).میشهای 45کیلویی بالاترین مقدارصفات فوق را داشتند.وزن میشها بر میانگین حداقل مربعات صفات LW/EL وکیلوگرم بره های شیرگیری شده از هر میش زایش کرده WW/EL معنی دار نبود.از مقایسه میانگین حداقل مربعات صفت WW/MW0/75L مشخص گردیدکه مادرهای 30کیلوگرمی بالاترین بهره بیولوژیک میش های زایش کرده را داشته وبا افزایش اندازه جثه میشهای مولد،بهره بیولوژیک میشهای زایش کرده بطور معنی داری کاهش یافته است (01/0>P).نتایج این تحقیق نشان میدهند که برای بهبود صفات تولیدمثلی،در چنین شرایطی،سیاست انتخابی باید بگونه ای باشد که وزن زنده میشها افزایش نیافته وتاحد45 کیلوگرم ثابت بماند. انتخاب براساس معیاری که همبستگی ژنتیکی آن با وزن ناچیز یا منفی باشد میتواند در رسیدن به این هدف کمک نماید.

کلیدواژه‌ها