تجزیه وتحلیل همبستگی وضرایب مسیر صفات مورفولوژیک و فنولوژیک مرتبط با عملکرد در سویا

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی روابط بین صفات مورفولوژیک وفنولوژیک با یکدیگر وبا عملکرد دانه وشناخت مبانی مورفولوژیک اختلاف عملکرد در سویا،آزمایشی در سال 1375،در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجراگردید. آزمایش درقالب سه طرح اگمنت برای 285 لاین و5رقم شاهد پیاده گشت.همبستگی های زنتیکی روند یکسانی را با همبستگی های فنوتیپی نشان دادند ودر اکثر موارد اختلاف ناچیزی داشتند،ولی در تمام موارد همبستگی های ژنتیکی بیشتراز همبستگی های فنوتیپی بودند.تعداد غلاف در بوته وپس از آن تعداد ساقه فرعی بیشترین همبستگی فنوتیپی وژنوتیپی را با عملکرد دانه نشان دادند.نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه مرحله ای نشان داد که حداکثر اختلاف عملکرد دانه لاین ها را میتوان به تعداد غلاف در بوته،تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه نسبت داد.نتایج تجزیه مسیر نیز تأکید بر نقش مهم آثار مستقیم این سه صفت در عملکرد دانه واهمیت تعداد غلاف در بوته داشت . تعداد ساقه فرعی،روزتارسیدگی،تعدادگره ساقه اصلی،روز تا گلدهی وارتفاع از طریق تأثیر براجزای مزبور نقش قابل ملاحظه ای در تغییرپذیری عملکرد دانه ایفا نمودند.

کلیدواژه‌ها