بررسی زیرواحدهای با وزن مولکولی بالا(گلوتنین)وچندصفت کیفی مهم دانه گندم وروابط آنها از طریق روشهای آماری چندمتغیره

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی رابطه زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی بالا وارزش نانوایی گندم نان،تعداد 45 لاین پیشرفته گندم مورد بررسی قرار گرفت.برای تفکیک زیرواحدهای گلوتنین از روشSDS-PAGE استفاده شد.ارزش نانوایی لاین ها نیز با استفاده از آزمایش های فارینوگراف،ارتفاع رسوب SDS درصدپروتئین،حجم نان،عددزلنی وسختی دانه تعیین گردید.جهت گروه بندی ژنوتیپ ها از تجزیه خوشه ای در 2 حالت یعنی استفاده از صفات کیفی دانه گندم وزیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا استفاده شد.الگوپذیری ضعیفی بین تنوع نوارهای زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا وتنوع صفات کیفی وجود داشت ،بطوریکه زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا نتوانستند بخوبی ژنوتیپ ها را از نقطه نظر صفات کیفی اندازه گیری شده توجیه نمایند. در تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی براساس نوارهای گلوتنین های با وزن مولکولی بالا 4 مؤلفه اصلی مجموعاً 78 درصد اطلاعات داده ها را توجیه کردند.از مقادیر مربوط به این مؤلفه ها جهت گروه بندی ژنوتیپ ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه به مؤلفه های اصلی مشابه با تجزیه خوشه ای بود.برای بررسی ارتباط بین صفات کیفی دانه گندم وزیر واحدهای گلوتنین از تجزیه همبستگی کانونیک استفاده شد. بین مجموع صفات کیفی گندم وزیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا ارتباط وجود داشت . بطوریکه وجود زیرواحدهای 2،8+7و10+5 وعدم وجود زیرواحدهای 7، 9+7 ، 1 و 12+2 درگندمهای نان باعث افزایش ارزش والریمتری ، ارتفاع رسوبSDS ،پایداری خمیر،درصدجذب آب و کاهش شل شدن خمیر شدند.

کلیدواژه‌ها