آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

نویسنده

چکیده

اثر نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست وعملکرد محصول برنج رقم حسن سرایی در مزرعه به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت.سطوح ازت در این آزمایش0 ، 60 ، 90 و120 کیلوگرم (ازت خالص)درهکتار وبرای سرباره کوره های ذوب آهن که دارای34%Sio2 به عنوان منبع سیلیس بکار رفت،0 ، 300 ، 600 و900 کیلوگرم درهکتاربود.برای ارزیابی اثر این دوعنصر روی بیماری بلاست برنج،تعداد لکه های بلاست برگ در100 پنجه در مرحله قدکشیدن ساقه،درصدبلاست خوشه در مرحله رسیدن،تعداد سلولهای سیلیسی شده در 20نمونه برگ پرچم ومیزان محصول ،تعیین وتجزیه وتحلیل آماری انجام شد.نتایج حاصله نشان داد که مصرف ازت باعث افزایش بیماری بلاست ومحصول گردیدولی تأثیری روی سلولهای سیلیسی شده نداشت .سیلیس (سرباره)تأثیری در کاهش بیماری بلاست وافزایش محصول نشان نداد اما تیمار 900کیلوگرم آن در هکتار سبب افزایش تعداد سلولهای سیلیسی شده در برگ پرچم در سال دوم شد ودر مقایسه با شاهد در سطح 5% اختلاف معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها