تأثیرتراکم بوته وسربرداری بر عملکرد واجزاءعملکرد ذرت دانه ای در منطقه زیرسددرودزن استان فارس

نویسندگان

چکیده

تأثیر تیمارهای سرزنی وتراکم بر عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704،در آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی،در سال1375 در مرکز تحقیقات کشاورزی کوشکک واقع درزیرسد درودزن استان فارس موردبررسی قرار گرفت.تیمار سربرداری فاکتور اصلی را تشکیل میداد وشامل:باقی گذاردن یک برگ،دوبرگ،سه برگ بالای بلال وشاهد(بدون حذف برگ)بود.فاکتور فرعی شامل تراکمهای 55/5 ، 66/6 ، 33/8 ، 11/11 بوته در مترمربع بود.عملیات سربرداری دوهفته پس ازگرده افشانی انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه(11250کیلوگرم در هکتار)از تیمار باقی گذاشتن دو برگ بالای بلال وتراکم 11/11 بوته در مترمربع بدست آمد.تعداد ردیف دانه در بلال تحت تأثیر سربرداری قرار نگرفت ولی بیشترین تعداد ردیف در بلال(4/15) از کمترین تراکم بوته در واحد سطح بدست آمد.بیشترین تعداد دانه در هر ردیف بلال مربوط به کمترین تراکم وباقی گذاشتن سه برگ بالای بلال بود.حداکثر وزن هزار دانه (8/293) از تیمارشاهد(بدون حذف برگ)در تراکم 55/5 بوته درمترمربع حاصل شد.شاخص سطح برگ در تراکم 11/11 بوته در مترمربع ،وسرزنی شاهد (بدون حذف برگ)در حداکثرمقدار خود بود.تیمار باقی گذاشتن یک برگ بالای بلال در تراکم 11/11 بوته در مترمربع ،حداکثر عملکرد علوفه را تولید کرد.بیشترین شاخص برداشت (3/52%)از تراکم 66/6 بوته در مترمربع ویک برگ بالای بلال بدست آمد.نتایج این آزمایش نشان داد که در شرایط مشابه این آزمایش میتوان مزرعه ذرت دانه ای را پس از گرده افشانی سربرداری کرد وعلاوه برتأمین مقداری علوفه تازه،عملکرد دانه را هم افزایش داد.

کلیدواژه‌ها