شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

نویسندگان

چکیده

زنگ زرد یکی از بیماریهای مهم گندم در ایران است که هرساله خسارات قابل توجهی به گندم وارد میسازد.مؤثرترین و اصلی ترین روش کنترل بیماری استفاده از اراقام مقاوم است .برای شناسایی یک نشانگر مولکولی حاوی پیوستگی با یکی از ژن های مقاومت به زنگ زرد(Yr5)از DNAگیاهان F2 حاصل از تلاقی دورقم مقاوم وحساس برای ژن Yr5استفاده شد. DNAی دوتوده از گیاهان حساس ومقاوم به طور جداگانه تهیه گردید،وبااستفاده از272آغازگرتصادفی مورد بررسی قرار گرفت.پس از بررسی پلی مورفیسم نوارهایDAF حاصل از تکثیرDNAمعلوم شدکه یکی از نوارها با مقاومت به زنگ به طور کامل پیوستگی نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها