بررسی بیولوژی مگس گل جالیزPhytomyza orobanchiaeدرشرایط آزمایشگاهی ومزرعه در ارومیه

نویسندگان

چکیده

بررسیهای انجام شده طی سالهای75-1374 نشان دادند که زمستان گذرانی مگس گل جالیز در منطقه ارومیه بصورت شفیره در بقایای گل جالیز مزارع آفتابگردان وگوجه فرنگی وتوتون بوده وبا ظهور گونه های گل جالیز حشرات کامل نیز از حالت شفیرگی خارج شده وپس از جفت گیری،حشرات ماده دراندامهای گل جالیز تخمریزی مینمایند.این حشره تخمهای خود را به طور انفرادی روی میزبان قرار میدهد.در طی 4نسل ازتیرماه الی مهرماه درمنطقه ارومیه لاروها از بذور نارس گل جالیز تغذیه میکنند.درصد آلودگی میوه های گل جالیز بوسیله این حشره بطورمتوسط 46/9±5/43 است.درشرایط آزمایشگاهی دوره قبل ازتخم گذاری،تخم گذاری وپس ازتخم گذاری حشرات ماده به ترتیب18/0±6/2 ،12/0±16/5 و42/0±15/3 روزبود.تعدادتخم های گذاشته شده در شرایط آزمایشگاهی4±8/34 عددمیباشد.لارومگس گل جالیز دارای سه سن لاروی است . شفیره در داخل میوه یا ساقه گل جالیز تشکیل میشود و دوره آن در افراد نر و ماده
95/0±6/10 روز است .طول مدت یک نسل در شرایط قفس25/3±9/27 روزتعیین گردید.طبق بررسیهای بعمل آمده در 45 درصداز کپسولهای آسیب دیده عمدتاً پوسته بذرباقیمانده وعملاً میزان قابل توجهی بوجود نمی آید.

کلیدواژه‌ها