تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

نویسندگان

چکیده

عملیات خاک ورزی در اراضی زراعی شیبدار باعث حرکت وجابجایی خاک به میزان قابل توجهی میشود.این پژوهش بمنظور بررسی تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در جابجایی وحرکت خاک درقطعه زمینی باشیب مرکب 2تا14درصددرایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو،استان کردستان انجام شده است .در این روش،قطعات آلومینیومی با ابعاد1×1×1 سانتی متر در دوعمق 7و12سانتی مترخاک سطحی بعنوان نشانه جایگذاری گردیدند.فواصل نشانه ها از یکدیگردرکرتهای(40×40)و(80×80)سانتی متربه ترتیب 10و20سانتیمتربوده است .هرکرت دارای5ردیف و5ستون بوده که حفره ای بقطر5سانتیمتر با مته برای جایگذاری هرنشانه ایجادگردیده است .آزمایش با چهارنوع حرکت مختلف تراکتور شامل حرکت روبه بالا وبه پایین(موازی شیب زمین)وحرکت با برگردان خاک بطرف بالاوپایین(عمودبرشیب)انجام شد تعداد48کرت با شش نوع شیب متفاوت در این آزمایش مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت.براساس نتایج حاصله میزان جابجایی نشانه ها 2/0تا6/0 مترومقدارجریان خاک40تا100کیلوگرم بر متردرواحدعرض برآورد شده است .متوسط خالص جابجایی وتوزیع مجددخاک برای حرکت روبه پایین شیب08/14 تن در هکتار در اثر یک بار عملیات خاک ورزی در سال برآورد گردیده است .ضریب تعیین رابطه شیب با مقدار متوسط جابجایی خاک 83/0 بوده است.دراین پژوهش عمق شخم 15/0 متر،وزن مخصوص ظاهری خاک1350 کیلوگرم در مترمکعب وسرعت حرکت تراکتور5/3 کیلومتردرساعت بوده است.ازعوامل مؤثردر جابجایی وحرکت خاک میتوان شکل ودرجه شیب،عمق شخم،بافت خاک،رطوبت خاک وسرعت حرکت تراکتوررا نام برد.

کلیدواژه‌ها