بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چندمتغیره آماری

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تعداد100لاین ورقم گلرنگ بهاره در قالب یک طرح لاتیس ساده(10×10)به منظور بررسی تنوع موجود بین صفات وهمچنین تعیین شاخص های مناسب انتخاب وگروه بندی ارقام از نظر تشابه یا عدم تشابه طی سال زراعی-76-1375 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر مورد ارزیابی قرار گرفتند.بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات در سطح احتمال 1%تفاوت معنی داری وجود داشت ضرایب تغییرات فنوتیپی وژنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود،که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد . نتایج همبستگی های فنوتیپی وژنوتیپی مشخص نمود که ضمن وجودتطابق خوب بین این دو همبستگی ،میزان همبستگی ژنوتیپی در اکثرصفات بالاتر از همبستگی فنوتیپی می باشد وصفات بیوماس(زیست توده)وتعداد غوزه در بوته از نظر هردو همبستگی بالاترین رابطه مثبت ومعنی دار را با عملکرد دانه دارا می باشند.در تجزیه به عامل ها،هفت عامل با مقادیر ویژه بالاتر از یک انتخاب شدند که 9/80 درصد از واریانس اولیه داده ها را دربرمیگرفتند.
تجزیه خوشه ای ارقام را با توجه به صفات مرتبط با عملکرد ومبدأآنها به ترتیب در6و13گروه مختلف قرار داد.مقایسه تجزیه خوشه ای بر روی ارقام ومکان ها نشان میدهد که گروه بندی براساس صفات مرتبط با عملکرد دانه میتواند کارایی بهتری را نسبت به مبدأداشته باشد.

کلیدواژه‌ها