تجزیه ژنتیکی بعضی از خصوصیات کمی ذرت 1- تجزیه میانگین عملکرد وصفات وابسته به آنچ

نویسندگان

چکیده

هدف از این بررسی مطالعه نحوه توارث عملکرد وصفات وابسته به آن در ذرت با استفاده از تجزیه میانگین نسلها بود.دو اینبرد لاینMO17,B73 باخصوصیات متفاوت از لحاظ عملکرد وبعضی از دیگر صفات تلاقی داده شدند ونتاجF1حاصل جهت تولید نسلF2خودبارور شدند وهمچنین با هدف تولید نتاج بک کراس با هریک از والدین نیز تلاقی داده شدند.مواد آزمایشی شامل والدین ونتاج آنها در یک طرح آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردید.تجزیه میانگین نسلها با استفاده از آزمون مقیاس مشترک که همزمان تمام نسلها رامورد آزمون قرار میدهد انجام شد.میانگین مربعات برای تمام صفات بجز شاخص دانه وضخامت دانه معنی داربود.هتروزیس برای عملکرد دانه،وزن بلال،تعداد دانه در ردیف،طول بلال و وزن 300 دانه به ترتیب 111 ، 101 ، 55 ، 22 ، 17 و6 درصد برآورد گردید.میزان پیشرفت ژنتیکی برحسب درصد از میانگین برای صفات وزن بلال ،عملکرد دانه،قطربلال وتعداد ردیف دانه بالا بود.مقدار توارث پذیری خصوصی برای اغلب خصوصیات بجز صفات طول بلال،تعداد ردیف دانه وقطربلال متوسط تا پایین بود.توارث پذیری عمومی متفاوتی برای تعداد دانه در ردیف،وزن بلال،ردیف دانه ،محیط بلال وعملکرد دانه مشاهده شد.تمام آثار ژنها شامل آثار میانگین،آثارافزایشی،آثارغالبیت،آثارمتقابل اپیستازی افزایشی×افزایشی،آثارافزایشی×غالبیت وآثارغالبیت ×غالبیت برای صفات مشاهده شد ولی تمام آثارژنها در کلیه صفات مشاهده نشد.اثر غالبیت مهمترین عامل کنترل توارث در کلیه صفات مورد بررسی شناخته شد.اثرافزایشی هرچندبرای کلیه صفات معنی دار شد ولی نسبت به آثار غالبیت از اهمیت کمتری برخورداربود.درکلیه صفات مورد بررسی تمامی اپیستازی های غالبیت ×غالبیت و افزایشی×افزایشی اهمیت بیشتری نسبت به آثار متقابل افزایشی×غالبیت داشت.

کلیدواژه‌ها