برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

نویسندگان

چکیده

مطالعات متعددی درمورد اثر نیتروژن بر رشد وکیفیت چغندرقند(Beta vulgaris L.)صورت گرفته است ولی برهمکنش نیتروژن با سطوح آبیاری بخوبی روشن نیست .آزمایشی در دوسال(75و76)ودر دوایستگاه (باجگاه وکوشکک،واقع دراستان فارس)با چهارمقدارنیتروژن(0 ، 90 ، 120 و150 کیلوگرم درهکتار)وسه زمان کاربرد آن ، همراه به سه سطح آبیاری(7 ، 10و14 روز) به صورت کرت های خردشده در چهار تکرار اجراشد.نتایج آزمایش نشان دادکه هرچنداثردورآبیاری در ایستگاههای مختلف،متفاوت است ولی بطور کلی دور آبیاری طولانی تر باعث کاهش عملکرد ریشه درهکتار میشود،ولی درصد قند تحت تأثیر آبیاری قرار نگرفت.دور آبیاری 14 روز باعث افزایش بازده استفاده از آب شد.کاربرد نیتروژن بیشتر عملکرد ریشه در هکتار را افزایش داد،ولی اثر زمان مصرف آن در عملکرد ریشه از روند معینی تبعیت نکرد.تحلیل نتایج به صورت آزمایش مرکب نشان داد که 150کیلوگرم نیتروژن درهکتار بیشترین عملکرد ریشه را تولید میکند.از طرف دیگر مصرف زیاد نیتروژن در تمام ایستگاهها بجز باجگاه 75 باعث کاهش درصد قند شد.طبق نتایج تجزیه مرکب داده ها،درصد قند در تیمارهایی که تمام کود نیتروژن را در مراحل اولیه رشد دریافت کردندنسبت به تیمارهایی که دارای کود نیتروژن برابر بوده ولی در زمانهای مختلف داده شدبیشتربود.دادن کود نیتروژن در مراحل پایانی رشد چغندر قند باعث کاهش درصد قند شد.برهمکنش آبیاری ونیتروژن معنی دار نبود،ولی برهمکنش نیتروژن وسال معنی دار بود.درصد قند و میزان عملکرد ریشه در هکتار رابطه عکس نشان داد.همبستگی درصد قند با درجه خلوص منفی بود.

کلیدواژه‌ها