دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 1032، خرداد 1379 
برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

محمدتقی آساد؛ منوچهرخردنام؛ علی اکبرکامکارحقیقی؛ نجف علی کریمیان؛ کریم فارسی نژاد


برآورد مؤلفه های واریانس-کواریانس وپارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در بزهای مرخز

امیررشیدی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ سیدرضامیرایی آشتیانی؛ شعبان رحیمی؛ رسول واعظ ترشیزی


بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای DAF

بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری،