دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 1032، خرداد 1379 
1. برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

محمدتقی آساد؛ منوچهرخردنام؛ علی اکبرکامکارحقیقی؛ نجف علی کریمیان؛ کریم فارسی نژاد


3. برآورد مؤلفه های واریانس-کواریانس وپارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در بزهای مرخز

امیررشیدی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ سیدرضامیرایی آشتیانی؛ شعبان رحیمی؛ رسول واعظ ترشیزی


10. بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای DAF

بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری،


11. بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

احمد زارع شحنه؛ حسن محمدی عمارت؛ ناصر کاشانیان؛ رضا اسدی مقدم