تعیین زمان آبیاری لوبیا چیتی براساس آتمومتر نوع پیچ وتطبیق آن با پتانسیل آب در برگ

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین زمان آبیاری لوبیاچیتی واثر تاریخ کاشت ،آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در شرودان از توابع فلاورجان به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی ودر چهار تکرار اجراگردید.کرتهای اصلی به سه تیمار آبیاریT1تاT3(آبیاری پس از 3±50 ، 3±70 و3±90 میلی متر تبخیر از طشت تبخیر کلاس A)وکرتهای فرعی به دو تاریخ کاشت هفتم خرداد وهفتم تیر اختصاص یافت.برای اندازه گیری میزان تبخیر،علاوه برطشت تبخیر کلاس A،از آتمومتر نوع پیچ نیز استفاده گردید.پتانسیل آب برگ نیز قبل از طلوع ودر ظهر خورشیدی روز قبل از آبیاری با استفاده ازکپسول فشاری اندازه گیری شد. علاوه برآن،اندازه گیری پتانسیل آب برگ در ساعات مختلف از طلوع تا طلوع روز قبل از آبیاری در مراحل مختلف نمو انجام گردید.در پایان فصل رشد،عملکرد واجزای عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیک اندازه گیری وشاخص برداشت محاسبه شد.رابطه میزان تبخیر ازآتمومتر وطشت تبخیر با ضریب تشخیص حدود 82 درصدبه صورت Ea)+ 1)1/3 Epan= به دست آمدکه براساس آن 70 میلی متر تبخیراز طشت تبخیر کلاسA معادل 6/21 سانتی متر تبخیر از آتمومتر گردید.پتانسیل آب برگ در طلوع وظهر خورشیدی روز قبل از هر آبیاری نیز به ترتیب حدود5/0-و75/1-مگاپاسکال بود.تفاوت عملکرد دانه در دو تیمار آبیاریT1وT2 (به ترتیب1/3585 و5/3510 کیلوگرم درهکتار)معنی دار نگردید.تیمار T3با8/1925 کیلوگرم درهکتاردانه،کمترین عملکرد را داشت .از این نظر آبیاری پس از حدود 70میلی متر تبخیر بهترین زمان آبیاری تشخیص داده شد.همچنین تأخیر درکاشت از هفتم خرداد به هفتم تیر باعث افت عملکرد دانه لوبیا از 3/3530 به1/2484 کیلوگرم درهکتارگردید.شاخص برداشت در تیمارهایT1تا T3به ترتیب 5/45 ، 41 و37 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها