برآورد مؤلفه های واریانس-کواریانس وپارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در بزهای مرخز

نویسندگان

چکیده

در این بررسی از داده هایی که در سالهای77-1368 از بزغاله های متولد شده در ایستگاه تحقیقاتی بزمرخز سنندج جمع آوری شده بود استفاده شد.صفات وزن تولد،وزن شیرگیری و وزن یکسالگی مورد مطالعه قرار گرفت.وراثت پذیری صفات وزن تولد،شیرگیری ویکسالگی به روش حداکثر در ستنمائی محدود شده (REML)براساس مدل دام یک متغیره برآورد شد.باافزودن یا حذف اثر عوامل ژنتیکی و محیطی مادری،سه مدل مختلف برای هریک از صفات مورد استفاده قرار گرفت.آزمون نسبت لگاریتم درستنمائی (Log L)نشان داد مدل دارای اثرعوامل ژنتیکی مستقیم ،ژنتیکی مادری واثرعوامل محیطی دائمی مادری مناسبترین مدل برای همه صفات است .وراثت پذیری مستقیم وزن تولد،شیرگیری ویکسالگی به ترتیب 09/0±22/0 ، 09/0±18 و06/0±22/0 بود.وراثت پذیری مادری برای صفات مذکور به ترتیب 09/0±06/0 ، 09/0±02/0 و06/0±05/0 برآورد شد.برای برآورد همبستگی بین صفات،تجزیه دومتغیره فقط برای اثر عوامل مستقیم انجام شد.همبستگی ژنتیکی وفنوتیپی به ترتیب بین وزن تولد-وزن شیرگیری(38/0و32/0)،وزن تولد-وزن یکسالگی(52/0و49/0)و وزن شیرگیری-وزن یکسالگی(69/0و52/0)برآورد شد.

کلیدواژه‌ها