اثرات کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی چندرقم لوبیاچیتی

نویسندگان

چکیده

درسال زراعی 1372و1373 آزمایشهایی مشابه جهت تعیین اثرات تراکم کاشت(30 ، 45 ، 60بوته درمترمربع)برخصوصیات فیزیولوژیکی ارقام لوبیاچیتی(تلاش،شادودانشجو)در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید.در این آزمایش ها کرت های اصلی به ارقام وکرت های فرعی به تراکم بوته درمترمربع اختصاص یافت.تاریخ کاشت در سالهای اول و دوم به ترتیب در 21و22 اردیبهشت ماه بود.برای ارزیابی شاخص های رشد در تیمارهای مختلف نمونه برداری هفتگی انجام گرفت علاوه بر آن در هر دو سال هنگام رسیدگی فیزیولوژیکی عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیکی براساس سیزده درصد رطوبت عملکرد دانه به کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید.در سال دوم تعداد بذرهای باروررشدنکرده(غیرطبیعی)شمارش ودرصد آن محاسبه گردید.برای تعیین اجزاء عملکرد ونیز تعداد ساقه فرعی تعداد بیست بوته از هر کرت انتخاب و تعداد ساقه های فرعی،تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه اندازه گیری شد.برای برآورد وزن خشک(DM)واز روی آن ،سرعت رشد محصول(CGR)وسرعت رشد نسبی(RGR)روش رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.روند تغییرات CGRو RGRدرطول فصل رشد براساس مقادیر برآوردشده ترسیم گردید.در پایان بهترین معادله بین CGR ماکزیمم با عملکرد دانه محاسبه شد.نتایج تجزیه آماری نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی ارقام با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشته اند درحالی که با افزایش تراکم میانگین عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیکی افزایش معنی داری یافت.براساس نتایج بدست آمده اثر سال تنها بر وزن صددانه معنی دار بود.بطورکلی از نتایج این تحقیق میتوان چنین استنباط کرد که در شرایط اقلیمی کرج بازده ارقام تلاش،شاد و دانشجو از نظر عملکرد دانه مشابه است همچنین در انتخاب ارقام وتیمارهاCGR حداکثر در طول فصل رشد بعنوان شاخص فیزیولوژیکی مناسب برای توجیه عملکرد توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها