بررسی ترجیح میزبانی تریپس توت Pseudodendrothrips mori Niwa(Thy;Thripidae) در شرایط مزرعه وآزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

تریپس توت Pseudodendrothrips moriبامکیدن شیره گیاهی موجب کاهش کیفیت برگ توت مورد تغذیه کرم ابریشم میشود.بررسی ترجیح میزبانی این گونه درقالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهارتیماراز واریته های کن موچی(KM)،ایچه نویسه(I)وشین ایچه نویسه(SI)که از ارقام اصلاح شده توت موجود در منطقه می‌‌باشند،انجام پذیرفت.برای این منظور در سه نوبت از چهار واریته فوق نمونه برداری بعمل آمد.تعداد پوره ها در یک سانتی مترمربع از سطح برگ بعنوان شاخص تراکم محاسبه گردید.نتایج حاصل از محاسبات آماری داده‌‌ها با آزمون دانکن حاکی از آنست که واریته کن موچی با میانگین(±(SE3/0±48/3 عدد حشره،بیشترین تراکم را برای تریپس داشته که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری با سایر تیمارها در سطح1%نشان می‌دهد.واریته ایچه نویسه با01/0±2/2 عدد حشره در رده دوم و واریته‌های کاینز وشین ایچه نویسه به ترتیب با06/0± 31/1 و02/0±07/1 عدد حشره مجموعاً دررده سوم قرار گرفتند.با آزمون چندانتخابی (Poly Choice)درصد ترجیح تریپس به واریته ها معین شد.میانگین درصد ترجیح تریپس برای چهار واریته فوق در 13تکرار به ترتیب 8/38 ، 38/29 ،
96/18 و73/12بوده.نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری نشان میدهد که درشرایط آزمایشگاه واریته KM بابیشترین درصد ترجیح در گروه اول و واریته SI با کمترین درصدترجیح در گروه آخر قرار گرفتند و دورقم دیگر بعنوان گروههای حدواسط منظور شدند.با توجه به تلفیق بررسی آزمایشگاهی ومزرعه میتوان دریافت که تریپس توت واریته KMرا از سایر ارقام بیشتر ترجیح داده، و واریته SI باکمترین ترجیح از مقاومت نسبی نسبت به این گونه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها