تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری برگرفتگی قطره چکانها یک سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از چهار کیفیت آب آبیاری که از نظر غلظت املاح و پ-هاش با یکدیگر متفاوت بودند در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد آزمایش قرار گرفت.چون حساسیت قطره چکانهای مختلف در برابر گرفتگی شیمیایی متفاوت می باشد،از چهار نوع قطره چکان متداول که عبارت بودند از قطره چکانهای طولانی مسیر داخل خط،تنظیم کننده فشار،تفنگی ولوله های دو محفظه ای روزنه دار استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت املاح و پ-هاش آب آبیاری میزان گرفتگی شیمیایی قطره چکانها افزایش می یابد.گرفتگی قطره چکانها دبی ،یکنواختی پخش،یکنواختی پخش مطلق وضریب یکنواختی کریستیانسن قطره چکانها را کاهش داد.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت املاح و پ-هاش آب آبیاری ضریب تغییرات دبی قطره چکانها افزایش می یابد. این تغییرات برای هر چهار نوع قطره چکانها متفاوت بود.با افزایش غلظت یونهای کلسیم و بی کربنات شاخص اشباع لانژیلر،اعداد مثبت تری را نشان دادند که بیانگر افزایش پتانسیل رسوبگذاری ودر نتیجه گرفتگی می باشد.کاهش اسیدیته آب آبیاری بوسیله تزریق اسید سولفوریک به درون مخزن آب آبیاری بطورچشمگیری گرفتگی قطره چکانها را کاهش داد.نتایج نشان داد که قطره چکانهای طولانی مسیر داخل خط کمترین حساسیت به گرفتگی را دارند.بطور کلی حساسیت به گرفتگی شیمیایی به ترتیب برای لوله های دو محفظه ای روزنه دار،تفنگی،تنظیم کننده فشار وطولانی مسیر داخل خط روند کاهشی داشت .

کلیدواژه‌ها