بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای DAF

نویسندگان

چکیده

روش DAF بااستفاده از آغازگرهای چندنوکلئوتیدی میتواند ارقام را از یکدیگر متمایز وروابط بین ژنوتیپ های کاملاً نزدیک را مشخص نماید.در این تحقیق براساس بکارگیری نشانگرهای DAF،میزان خویشاوندی 21 رقم سویا مورد بررسی قرار گرفت.نوارهای ظاهرشده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور،بررسی و با تشکیل ماتریس دورویی،روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش قرار گرفت.از طریق ادغام برحسب متوسط گروه،ارقام در دو دسته با ضرایب تشابه متنوعی از 693/0 تا 889/0 دسته بندی شدند.این آزمایش نشان داد که رقمهای زراعی تحت بررسی از تنوع ژنتیکی زیادی برخوردار نبوده وگسترش پایه ژنتیکی رقمها به وسیله اذغام ژنوتیپ های پرعملکرد غریبه،نیازی جدی به شمار می رود.همچنین معلوم شد که DAFقادر به ارائه نشانگرهایی است که بخوبی میتواند در انگشت نگاری و بررسی میزان نزدیکی ارقام سویا مفید باشد.

کلیدواژه‌ها