آثار محیطهای کشت حاصل از پوست درخت،ضایعات چای،پوست برنج و آزولا به عنوان جایگزین پیت در رشد و نمو گل جعفری پا کوتاه ("Golden Boy"Togetes patula )

نویسندگان

چکیده

تحقیق کاربرد ضایعات آلی(پوست درخت،ضایعات چای و پوست برنج) وسرخس آبزی آزولای موجود در استان گیلان به عنوان جایگزینی مناسب پیت برای پرورش گل و گیاه زینتی و محصولات گلخانه ای از پاییز سال 1375 در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به اجرا درآمد.ابتدا پوست درخت،ضایعات چای و پوست برنج به نسبتهای 0 ، 25 ، 50 ، 75 ، 100% با آزولا ترکیب شدند(بصورت حجمی) وسپس در جعبه های یک متر مکعبی عملیات کمپوست کردن انجام شد و پس از پنج ماه خصوصیات فیزیکی شامل وزن مخصوص ظاهری ،وزن مخصوص حقیقی،درصد خلل و فرج،درصد حجمی آب و هوا،درصد ذرات جامد،ظرفیت نگهداری آب و درصد مواد آلی و خصوصیات شیمیایی شامل و,EC,PH, درصد کربن ،درصد نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،ظرفیت تبادل کاتیونی ونسبت O/N اندازه گیری شدند.کشت گل جعفری یا کوتاه رقم Golden Boy در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و دوازده تیمار به ازای هر تکرار شش گیاه اجرا گردید.(بعضی از ترکیبات حذف شدند) تیمار شاهد حاوی 50%پیت و 50% پرلیت بود.شاخص های رشد شامل وزن تر و خشک ریشه،وزن تر و خشک اندام هوایی ،ارتفاع گیاه،تعداد شاخه های جانبی و تعداد گلهای باز شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.بیشترین میزان رشد در محیط کشت 100% آزولا و محیط کشت 25% پوست درخت و 75% آزولا مشاهده گردید با توجه به نتایج بدست آمده و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی میتوان گفت که کمپوست پوست درخت و کمپوست ضایعات چای محیط های کشت خوبی برای گیاهان زینتی هستند و جایگزین مناسب برای پیت می باشند.در پوست درخت کمپوست شده با 50% و 75% آزولا کاهش قابل توجهی در نسبت C/N مشاهده گردید وکمپوست حاصله از نظر C/N در حد استاندارد (35> C/N)قرار داشت در حالیکه 25% آزولا نتوانست میزان C/N پوست درخت را به میزان استاندارد کاهش دهد در شرایط فعلی بعلت هزینه کارگری جهت جمع آوری آزولا،کمپوست این گیاه نمیتواند بعنوان یک بستر کشت تجارتی توصیه شود.

کلیدواژه‌ها