بررسی تأثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه وبرخی ویژگی های ظاهری دو هیبرید ذرت

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی تأثیر تراکمهای مختلف بوته ومقادیر متفاوت نیتروژن (اوره)برعملکرد دانه،اجزای آن و برخی ویژگیهای ظاهری دو هیبرید متوسط رس ذرت (سینگل کراس 604وسینگل کراس601)،آزمایشی در سال 1374 در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران-کرج،بااستفاده از طرح آزمایشی کرتهای دوبار خرد شده برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار که هیبریدها به کرتهای اصلی،تراکمهای بوته به کرتهای فرعی ومقادیر مختلف نیتروژن به کرتهای فرعی فرعی اختصاص یافته بودند،اجراگردید وعملکرد دانه درهکتار،عملکرد دانه تک بوته،اجزای عملکرد دانه شامل تعداد بلال هر بوته،تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه وبرخی ویژگی های ظاهری بوته،بلال و چوب بلال نظیر تعداد برگهای بوته،تعداد برگهای بالای بلال،ارتفاع بوته وبلال،قطرسایه،طول و قطربلال،تعداد ردیف دانه روی بلال،تعداد دانه در ردیف روی بلال،طول دانه،قطر چوب بلال و وزن خشک چوب بلال هر بوته اندازه گیری شدند.عوامل مورد بررسی اثرات معنی داری را بر روی ویژگی های مورد مطالعه،به استثنای تعداد بلال هربوته،تعداد برگهای بوته،برگهای بالای بلال و طول دانه نشان دادند. همچنین اثرات متقابل معنی داری برای عوامل مورد بررسی در برخی از صفات ملاحظه گردید.بیشترین میزان عملکرد دانه تولید شده در هکتار در هیبرید سینگل کراس 601 با تراکم 8 بوته در مترمربع و مصرف 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده شد وهمچنین هیبرید مزبور حداکثر وزن هزار دانه را در تراکم 6 بوته در مترمربع و با مصرف 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار تولید کرد .سینگل کراس 604 بطور متوسط ارتفاع بوته،بلال و قطر ساقه بیشتری نسبت به سینگل کراس 601 داشت . خصوصیاتی نظیر قطر ساقه، طول بلال و چوب بلال،تعداد ردیف دانه،تعداد دانه در ردیف،تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه با عملکرد دانه هر بوته همبستگی معنی داری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها