آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه آثار چهار جیره غذایی کاملاً مخلوط با توازن متفاوت کاتیون-آنیون(DCAB) 10 ، 20 ، 30 و40 میلی اکی والان در 100گرم ماده خشک در سه دوره چهارهفتگی متوالی،در چهار بلوک روی ماده خشک مصرفی،تولید شیر،چربی،پروتئین،لاکتوز،موادجامدغیرچربی،کل مواد جامد شیر و PH خون و ادرار از دوازده رأس گاو هلشتاین در دوره اول شیردهی در طرح چرخشی متوازن استفاده گردید.ماده خشک مصرفی با افزایش DCAB بطور خطی افزایش (01/0>P)یافت. مقدار شیر تولیدی (خام،تصحیح شده برحسب 5/3 و4%درصد چربی)گاوهاییکه با جیره با توازن 30 میلی اکی والان تغذیه شده بودند از جیره های دیگر بالاتر(05/0>P) بود. میانگین چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره 10 ، 20 ، 30 و40 DCAB بترتیب برابر10/3 ، 25/3 ، 05/3 و33/3 درصد و744/0 ، 754/0 ، 789/0 و771/0
کیلوگرم در روز بود.میانگین پروتئین برای جیره مصرفی 10 ، 20 ، 30 و40 DCAB بترتیب برابر 95/2 ، 99/2 ، 83/2 و96/2 درصد و713/0 ، 696/0 ، 733/0 و 689/0 کیلوگرم (05/0>P)در روز بود.میانگین درصدموادغیرچربی برای جیره ها به همان ترتیب معادل 69/8 ، 67/8 ، 52/8 و56/8 بود. PH خون (41/7-47/7)و ادرار گاوها (23/8-08/8) با بالا رفتن DCAB جیره ها افزایش یافت (01/0>P).نتایج این پژوهش نشان داد که توان تولیدی گاوها با توازن کاتیون-آنیون معادل 30 میلی اکی والان در جیره های غذایی بهبود یافته است .

کلیدواژه‌ها