اثر شاخص نیتروژن محلول های غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق 3 رقم گوجه فرنگی گلخانه ای به نامهای C1:NIKITA , C2:HAMRA , C3:ELENA بصورت هیدروپونیک مورد کشت قرار گرفتند و اثر 5 محلول غذایی مختلف بر روی آنها مورد مطالعه قرار گرفت.تفاوت عمده محلولهای غذایی که بصورت S4,S3,S2,S1 وS5 نشان داده شده است،در نوع نیتروژن موجود در فرمول آنها بود،به نحوی که در محلول S1تمام نیتروژن موجود در فرمول ساخت آن از نوع نیتراتی بود و بتدریج از محلول S2 تا S5 مقداری نیتروژن آمونیومی به ترکیب محلول ها،اضافه گردید.در این تحقیق دو آزمایش در فصول مختلف انجام گرفت و بر روی نتایج حاصل از دو آزمایش تجزیه مرکب انجام پذیرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که تغییر منبع نیتروژن میتواند بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای تأثیر بگذارد .در این تحقیق نتیجه گیری گردید که گیاهان گوجه فرنگی گلخانه ای،فرم نیتروژن (N-NO3)را به فرم آمونیومی آن(N-NH4)ترجیح میدهند.افزایش آمونیوم محلولهای غذایی ،سبب کاهش عملکرد میوه،مقدار ویتامین C میوه،درصد ماده خشک برگ و میوه،درصد اسیدیته قابل تیتراسیون،مواد جامد قابل حل میوه و میزان نیترات میوه گردید. منبع نیتروژن محلول های غذایی ،برترکیب عناصر برگ نیز تأثیر گذاشت .افزایش آمونیوم در محلول غذایی سبب کاهش کلسیم و پتاسیم برگ و افزایش نیتروژن و سدیم برگ گردید. در بین ارقام مورد استفاده در این تحقیق نیز تفاوتهایی مشاهده گردید. بیشترین عملکرد در رقم C2 یعنی رقم HAMRA بدست آمد.

کلیدواژه‌ها