اثر تنش شوری (CINa) و رطوبتی بر عملکرد ذرت

نویسندگان

چکیده

بررسی اثر تنش های شوری و رطوبتی و اثر متقابل این دو تنش بر فرایند رشد و میزان محصول ذرت نوع هیبرید 704 در گلخانه ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج در بیست تیمار و هشت تکرار بصورت فاکتوری با طرح آماری پایه بلوک های کامل تصادفی در گلدان های پلاستیکی با وزن اولیه کاملاً مشخص مورد آزمایش قرار گرفت. آب آبیاری در پنج سطح شوری با هدایت الکتریکی 5/0(شاهد)،2 ، 4 ، 6 و8 دسی زیمنس برمتر و از نمک کلرور سدیم (99%خالص)برای تیمارهای یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.تنش های رطوبتی با دور آبیاری ثابت 4 ، 6 ، 9 و14 روز و با تخلیه تقریبی 30 ، 50 ، 70 و90درصد آب قابل استفاده گیاه با توزین روزانه گلدانها و تعیین رطوبت موجود در خاک محاسبه وکمبود رطوبت تا درصد تعیین شده برای هر تیمار به طریق حجمی تأمین شده است .آب آبشویی خاک بر مبنای ده درصد کاهش مجاز محصول جهت کاهش تجمع املاح در خاک منطقه ریشه ها محاسبه و به آب آبیاری اضافه شده است . آزمایش از مرحله 4 برگه شدن ذرت شروع تا برداشت محصول ادامه داشته ونتایج زیر بدست آمده است . تنش شوری و تنش آبی هر دو موجب کاهش سطح برگ،وزن خشک وارتفاع گیاه گردیده است . در این فرآیند اثر تیمارهای شوری 4 ، 6 و8dS/m بر روند کاهش محصول بیشتر از اثر رژیم های رطوبتی در این آزمایشها بوده است . از این دیدگاه شوری 4 ، 6 و8 dS/mباعث کاهش محصول به میزان 17 ، 34 و 49 درصد نسبت به تیمار شاهد گردیده است.ضمناًبا افزایش تنش رطوبتی میزان محصول تا 31% کاهش یافته است . حداکثر عملکرد محصول در تیمارهای با تخلیه رطوبتی 30 و50درصد و شوری 5/0 و2 dS/m حاصل شده که بهترین آن از نظر دور آبیاری واعمال مدیریت صحیح آن براساس 50 درصد مصرف آب قابل استفاده پیشنهاد میشود.

کلیدواژه‌ها